• خانه
  • اخبار
  • استارلینک یک سرویس اینترنت قابل حمل را معرفی کرد

استارلینک یک سرویس اینترنت قابل حمل را معرفی کرد

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار
استارلینک یک سرویس اینترنت قابل حمل را معرفی کرد

استارلینک با استفاده از ظروف مخصوص خود سرویس اینترنت ماهواره ای را در اختیار کاربران قرار می دهد. این سرویس می تواند اتصال سریع و بدون معطلی را برای هر کسی فراهم کند. سرویس جدید اسپیس ایکس با قابلیت حمل و نقل معرفی شد تا مشترکین در حال حرکت و در سفر به اینترنت ماهواره ای دسترسی داشته باشند.

به گزارش سرویس خبری فناوری تکنا، تمامی کاربران سرویس استارلینک از این پس می توانند با پرداخت هزینه اضافی برای اشتراک خود، ظروف اینترنتی را دانلود کنند. به این ترتیب آنها از پوشش اینترنتی فعال استفاده خواهند کرد که این امکان را به آنها می دهد تا حتی در مکان های دور هم به اینترنت متصل شوند.

ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس ایکس نیز از محصول جدید استارلینک به عنوان یک محصول جدید عالی برای استفاده در کاروان ها، کمپینگ یا فعالیت های خارج از شهر استقبال کرد. مصرف کنندگان در ایالات متحده برای استفاده از قابلیت حمل Starlink باید 25 دلار در ماه بپردازند. در حالی که با اضافه شدن سرویس معمولی به آن مبلغ به حدود 110 دلار می رسد. البته این سرویس محدودیت هایی نیز خواهد داشت

[ЕдиноттяхедаизползватетазифункциязапотребителикоитосасерегистриралиирегистриралинасъщияконтинентАкоизползватеуслугатаStarlinkвдругадържаваповечеотдвамесецарегистрираниятадрестрябвадабъдепромененОсвентовапотребителитенемогатдаизползваттазифункцияповременашофираненоSpaceXобещавадаяизползвавбъдещенасвоитеабонати[یکیازآنهااستفادهازاینویژگیبرایکاربرانیاستکهدرهمانقارهثبتناموثبتآدرسانجامدادهاندبهطوریکهدرصورتاستفادهازسرویساستارلینکدریککشوردیگربرایبیشازدوماهبایدآدرسثبتشدهتغییرکندعلاوهبرآنکاربرانهنگامرانندگینمیتوانندازاینقابلیتاستفادهکنندکهالبتهاسپیسایکسوعدهاستفادهازآندرآیندهرابهمشترکینخوددادهاست[ЕдиноттяхедаизползватетазифункциязапотребителикоитосасерегистриралиирегистриралинасъщияконтинентАкоизползватеуслугатаStarlinkвдругадържаваповечеотдвамесецарегистрираниятадрестрябвадабъдепромененОсвентовапотребителитенемогатдаизползваттазифункцияповременашофираненоSpaceXобещавадаяизползвавбъдещенасвоитеабонати[یکیازآنهااستفادهازاینویژگیبرایکاربرانیاستکهدرهمانقارهثبتناموثبتآدرسانجامدادهاندبهطوریکهدرصورتاستفادهازسرویساستارلینکدریککشوردیگربرایبیشازدوماهبایدآدرسثبتشدهتغییرکندعلاوهبرآنکاربرانهنگامرانندگینمیتوانندازاینقابلیتاستفادهکنندکهالبتهاسپیسایکسوعدهاستفادهازآندرآیندهرابهمشترکینخوددادهاست